Web Tasarım Ankara

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ (SASAD) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1-VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu: Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) – (Bundan böyle metinde “SASAD” veya “Dernek” olarak anılacaktır.)

Turan Güneş Bulvarı 100 / 18 Akçam Plaza 06550 Çankaya / ANKARA

 

SASAD olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlediğimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

 

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz SASAD tarafından aşağıdaki şekillerde sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilmektedir;

 • SASAD Merkezi ve Ofisleri tarafından yönetilen operasyonlar sırasında sözlü ya da yazılı olarak,
 • SASAD internet sitesi vasıtası ile
 • SASAD Üyelik Başvuru Formu ile
 • SASAD e-posta hesaplarından yazılı olarak, telefondan sözlü olarak
 • Dernek tarafından yayınlanarak toplanan anketler ile
 • Dernek dokümanlarının (örnek Directory ) ve raporlarının hazırlanması için sorgulama ile.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, SASAD tarafından aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

 • Stratejik ve Eylem Planı taslak ve güncelleme çalışmalarının Genel Sekreterlik, diğer komiteler ve SASAD paydaşları ile koordine ederek yürütülmesi,
 • Resmi kurumlara sunulan raporların hazırlanması,
 • SASAD’ın kurumsal temaslarının yürütülmesi,
 • Dernek yönetim planlarının hazırlanması ve yürütülmesi,
 • Dernek yıllık faaliyet planlarının/bütçelerinin hazırlanması ve yürütülmesi,
 • Derneğin temsil ettiği sektörlerin ve alt sektörlerin mevcut durum analizinin yapılması,
 • Gelecek projeksiyonu ve yapılanma raporları konularında çalışmalar yapılması, yapılan çalışmalara ilişkin raporların hazırlanması ve yayımlanması,
 • Derneğin halkla ilişkiler operasyonlarının oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Derneğin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin Ar-Ge ve Teknoloji konularında Stratejik Hedefleri, bu konudaki politikaları ile eylem planlarının oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 • Dernek Üyelerinin ve Dernek İletişim Ağına dahil olanların Ar-Ge ve Teknoloji alanındaki çıkarlarının gözetilerek, bu kapsamda ilgili ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatını takip ederek mevzuata yönelik iyileştirici geliştirici öneri paketlerinin hazırlanması,
 • Sektörel etkileşimi olan uygulamalar hakkındaki gelişmelerin önceden tespit edilmesi, bu tespitler üzerinde analizler yaparak bilgilendirme yapılması. Öneriler geliştirilmesi ve önerilerin gerçekleşmesini sağlayacak girişimlere destek verilmesi,
 • Sektördeki uluslararası bilimsel, teknolojik, endüstriyel alanlardaki gelişmelerin / yönelimlerin izlenmesi, bu gelişmelere-yönelimlere ilişkin sektörel pozisyonlara ilişkin raporların hazırlanması, iletilmesi, lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Savunma ve Güvenlik Araştırma-Teknoloji, Havacılık ve Uzay Araştırma-Teknoloji, Ar-Ge ve Teknoloji alanlarında çalışmaların koordine edilmesi ve raporların hazırlanması,
 • Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin ihracat yetkinliğinin, sektörün ve ürünlerinin tanıtımı konularında stratejik hedeflerin, bu konudaki politikalar ile eylem planlarının oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yapılması, önerilerin hazırlanması ve öneriler için gerekli girişimlerin yapılması,
 • Türk Savunma ve Havacılık Sanayii ürünlerinin ihracatı ile ilgili olarak yürürlükte olan, yeni yürürlüğe girecek olan ve / veya değiştirilecek olan yasa, kararname, yönetmelik, tüzük, teşvik vb. mevzuatın incelenerek sektöre etkilerini ve sektör görüşünün belirlenmesi ve raporlanması,
 • Türk Savunma ve Havacılık Sanayii için gelişmekte olan pazar analizlerinin yapılması,
 • Sektör ürünlerinin ülke içerisinde pazarlanabilmesi için gerekli projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 • Fuar, konferans, kongre, çalıştay, eğitim , teknik inceleme gezileri, diğer toplantı organizasyonları vb. çalışmaların yapılması,
 • Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin strateji ve politikalarına ilişkin önerilerin hazırlanması,
 • Program ve kalite sistem yönetiminin stratejik hedefleri hususundaki politikaların ve eylem planlarının oluşturulması,
 • Sektör oyuncularının uluslararası pazarlarda yer alabilmesi için, uluslararası kalite sistem yönetim sertifikalarını alabilmelerini temin edecek çalışmaların desteklenmesi,
 • Sektöre etki edecek yasal, ekonomik, ticari, operasyonel hedef ve politikalara ilişkin dernek görüşünün hazırlanması, ilgililere sunulması ve lobi çalışmaları,
 • Havacılık ve Uzay Endüstrisi Hedef ve Politikaları konusunda çalışmaların yaparak raporların hazırlanması. Onaylanan politikalar konusunda uygulamalar için çalışmaların yapılması, lobi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sektöre ilişkin öncelikleri ve düzenleme gereksinimlerini tespit etmek ve raporlayarak ilişkin çözümü önermek için teknik, endüstriyel ve yapısal gelişmelerin izlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması. Bu konularda yapılacak lobi çalışmalarının yapılması,
 • Sektörün geleceğine ilişkin değerlendirme ve öngörüler yaparak sektörün uygulaması gereken stratejilerin raporlanması ve ilgili platformlarda bilgilendirme gerçekleştirilmesi,
 • Sektörün yıllık performans ve analiz raporlarının oluşturulması ve ilgililer ile paylaşılması,
 • Çevre ve Uluslararası Programlar, Uzay ve Havacılık, Savunma ve Nitelikli Güvenlik alanlarında çalışmaların koordine edilmesi,
 • Dernek Üyelerinin ve Dernek İletişim Ağına dahil olanların Havacılık, Savunma ve Güvenlik sektörüne ilişkin çıkarlarının gözetilmesi için faaliyetlerin yönetilmesi,
 • Tüm Havacılık ve Savunma Sanayii Cihaz/Malzeme/Aksam-Parça/Alt sistem Üretici Firmaları ile KOBİ’lerin çıkarlarını gözeten çalışmaların yapılması,
 • Cihaz/Malzeme/Aksam-Parça/Alt sistem Üretici Firmaları ile KOBİ’lerin çıkarlarının tartışılıp koordinasyonun yapılacağı platformları oluşturarak, bu platformlarda oluşan görüşlerin raporlanması ve rapor önerilerinin gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması,
 • KOBİ’leri geliştirmeye yönelik planlamaların yapılması,
 • Derneğin muhasebe ve finans operasyonlarının yürütülmesi,
 • Derneğin Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen operasyonlarının yürütülmesi,
 • Derneğin insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • Derneğin bilgi teknolojileri operasyonlarının yürütülmesi,
 • Derneğin hukuksal işlemlerinin yürütülmesi,

 

4-SASAD TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

SASAD tarafından gerçekleştirilen faaliyetler esnasında aşağıdaki kişisel verileriniz SASAD tarafından işlenmektedir;

 • İsim-soyisim,
 • T.C. Kimlik numarası,
 • Tabiiyet,
 • İletişim bilgileri,
 • Temsil edilen firma bilgileri,
 • Doğum yeri ve tarihi,
 • Cinsiyet,
 • Anne adı,
 • Öğrenim durumu,
 • Görev-Unvanı,
 • Kısa özgeçmiş bilgileri,
 • Adli sicil bilgileri,

 

5-SASAD TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ SEBEPLERİ

SASAD tarafından gerçekleştirilen faaliyetler esnasında işlenen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İŞLENMESİNE DAYANAK OLAN HUKUKİ SEBEP

 • İsim-soyisim
 • T.C. Kimlik numarası
 • Tabiiyet
 • İletişim bilgileri
 • Temsil edilen firma bilgileri
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Cinsiyet
 • Anne adı
 • Öğrenim durumu
 • Görev-Unvanı
 • Kısa Özgeçmişi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Adli sicil bilgileri.
 • Veri sahibi tarafından açık rıza verilmesi.

 

6-İŞLENEN KİŞİSEL AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Dernek tarafından, faaliyetlerin ve operasyonların eksiksiz ve başarılı bir şekilde yönetilebilmesi açısından üçüncü kişilerle işbirliği içerisinde bazı çalışmalar yapılmaktadır. Sizlerin de içerisinde olduğu bu çalışmalar sırasında kişisel verileriniz;

 • Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS),
 • Hizmet alınan anlaşmalı bilişim teknolojisi firmasına,
 • Hizmet alınan muhasebe ofisine,
 • Hizmet alınan hukuk bürosuna,
 • Dernek organizasyonlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için hizmet alınan tedarikçi firmalara,
 • Derneğin yurt içindeki ve yurt dışındaki çözüm ortaklarına,
 • Derneğin yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi üyeliklerine aktarılabilmektedir. 
 • Dernek tarafından kişisel verilerinizin yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasının tek amacı dernek faaliyetlerinin ve operasyonlarının eksiksiz bir biçimde yürütülmesi ve yönetilmesidir. Kişisel verileriniz, farklı bir amaç doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
  Kişisel verilerini yurt dışına yalnızca açık rızanızın olması durumunda aktarılmaktadır.

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Derneğe iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Dernek tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğe iletebilirsiniz. Bu çerçevede Derneğe, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.sasad.org.tr/kvkk adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Turan Güneş Bulvarı 100 / 18 Akçam Plaza 06550 Çankaya / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ile ya da mobil imzanız sasad@hs01.kep.tr adresine ya da var ise daha öncesinde Derneğe bildirdiğiniz ve Dernek sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile sasad@sasad.org.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

 

SaSaD Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

 

SaSaD Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

SaSaD Özel Nitelikli Veri Saklama ve İmha Politikası

 
A.D.İ.K - ANADOLU TERSANESİ
AÇIK DENİZ BİLİŞİM
ADA CAM
AKANA MÜHENDİSLİK
AKBAŞ HOLDİNG
AKGÜN YAZILIM
AKKAR
ALP HAVACILIK
ALTAY YAZILIM SAVUNMA
ALTEK METAL
ALTINAY
ALTOY
AMEGA TEKNOLOJİ
ANDAR
ANOVA
ARES TERSANECİLİK
ARGELA
ARMELSAN
ARMSAN
ARTRON
ASELSAN
ASELSAN HASSAS OPTİK
ASELSANNET
ASFAT A.Ş.
ASPİLSAN A.Ş.
ASSAN ELEKTRONİK
ASSAV
ATAARMS
ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
ATEŞÇİ MÜHENDİSLİK MAKİNA
AVS SARACİYE
AYESAŞ
AYYAZILIM
BARIŞ SAVUNMA
BARKO-MED ELEKTRONİK
BARTEZ
BEST GRUP
BİTES SAVUNMA
BMC
BTSO
CANOVATE ELEKTRONİK
CES
CEY SAVUNMA
COŞKUNÖZ SAVUNMA HAVACILIK
CPS PRESSFORM
CTech
DEARSAN GEMİ
DELTA ELEKTRONİK
DESAN
DESİ ALARM VE GÜVENLİK
DOĞUŞ GALVANO KİMYA
DYO BOYA A.Ş.
ELEKTROLAND
ENGİNSOFT TURKEY MÜHENDİSLİK
EPSİLON - NDT
ERER SAVUNMA
ERMAKSAN
ESAC
ESEN
ETA ELEKTRONİK
FEMSAN
FİGES Fizik A.Ş.
FNSS
FORMAL ALÜMİNYUM
FOTONİKS
GİRSAN
GÖKSER MAKİNE
GRUP İMPEKS
GÜRGENLER A.Ş.
GÜRSAŞ
GÜVENLİ YAŞAM
HAVELSAN
HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR
HEMA
HİDROAN
HST OTOMOTİV
HUKD
ICTERRA
İLERİ MEKANİK
infoTRON
İŞBİR ELEKTRİK
ISISO
İSTANBUL DENİZCİLİK GEMİ
İSTANBUL SİLAH
KAREL A.Ş.
KATMERCİLER A.Ş.
KAYALAR ÇELİK
KOÇ BİLGİ ve SAVUNMA
KOÇAK PETROL - SPEEDOL
KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR
KOYUNCU ÇELİK
KRİPTEK
KRL
KÜÇÜKPAZARLI
Leonardo Turkey
MAK SAVUNMA
MAKEL TEKNOLOJİ A.Ş.
MAKTEL
MANAS SAVUNMA
MATEŞ
MAVİNCİ BİLİŞİM
M-D2
MEGE TEKNİK
MENSAN
MES MAKİNA
MESAN ELEKTRONİK
METEKSAN SAVUNMA
MİLES MAKİNA
MİLMAST
MİLSOFT
MKE - Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
MTU Türkiye
NANObiz
NERO ENDÜSTRİ
NETA
NETAŞ
NORM TECHNOLOGIES
NUROL BAE SYSTEMS (BNA)
NUROL MAKİNA
NUROL TEKNOLOJİ
ODAK KOMPOZİT
ONUR A.Ş.
ÖRS-EL KUNDURA
OSSA - SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ
OTOKAR
OTONOM TEKNOLOJİ
ÖZKAN KUNDURA
ÖZTEK TEKSTİL
ÖZTİRYAKİLER
ÖZYİĞİT TEKSTİL
PAGETEL SİSTEM
PAPİLON
PAVOTEK
PEGASUS SAVUNMA
Pİ MAKİNA
PROFEN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
PUNTEL
RAFF GİYİM
RAYON TEKSTİL
REPKON
RMK Marine
Roketsan
RST TEKNOLOJİ
Saha İstanbul
Samsun Yurt Savunma
Sarsılmaz
SAVRONİK
sayTEC
SDT
SEDEF TERSANESİ
ŞENER OTOMOTİV
SERPA HASSAS DÖKÜM
SIEMENS
SİMSOFT
SPARK KALİBRASYON
STM
TAI
TCI KABİN
TDU SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.
TEI
TEKNOKAR
TEKNOSİN
TEZMAKSAN
TİBET MAKİNA
Timsan A.Ş.
Tisaş
TR MEKATRONİK
Transvaro
TSSK - Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi
TTAF SAVUNMA
TUALCOM
TÜBİTAK
TUĞÇELİK
Turaç Dış Ticaret
Türk Loydu
TURKTIPSAN
TURMAKS
U PROJECT
U4 MARINE
ÜNİMETAL A.Ş.
VANEDA AYAKKABI
VARZENE METAL SANAYİ
Vestel Savunma
YAKUPOĞLU
Yaltes
YILMAZ MAKİNA
Yolbak
Yonca - Onuk